Conf. Univ. Dr. Ioana Podina

Email: ioana.podina@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=sxCdOM8AAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Dr. Ioana Podina este psiholog și lector la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE), Universitatea din București (UB), iar începând cu anul 2018 este abilitată în calitate de conducător de doctorat. Dr. Podina este psihoterapeut certificat internațional de Institutul Albert Ellis (New-York, USA) în psihoterapie cognitiv-comportamentală, respectiv certificat național de către Colegiul Psihologilor din România. În prezent coordonează primul Laborator de Științe Cognitive Clinice (FPSE, UB) (http://laboratorstiintecognitiveclinice.ro). De asemenea, este președintele comisiei pe cercetare din cadrul prestigioasei asociații internaționale de psihoterapie Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) și reprezentant pe România al Society for Psychotherapy Research (SPR) Principalele sale interese de cercetare vizează dezvoltarea de intervenții psihoterapeutice științifice bazate pe tehnologie, iar în acest sens în calitate de director de proiect a dezvoltat aplicația SIGMA (PNII-RU-TE-2014-4-2481, “SIGMA: O aplicație mobilă, integrativă, cu elemente de joc terapeutic pentru managementul greutății la adulții tineri”). Dr. Podina utilizează în cercetarea ei metode meta-analitice, modele longitudinale multinivelare și evaluare ecologică periodică (engl. ecological momentary assessment) Este autoarea a o serie de articole științifice și capitole de carte publicate în jurnale/edituri de prestigiu internațional precum Wiley, Springer sau Elsevier. A publicat în repetate rânduri în Clinical Psychology Review (FI: 9.57), unul dintre jurnalele de top dintre ale psihologiei şi științelor sociale și cel mai prestigios jurnal de psihologie clinică.

Interese de cercetare:
Psihoterapie și intervenții psihologice
- Dezvoltarea şi optimizarea intervențiilor asistate/mediate de tehnologie (engl. eHealth) și identificarea moderatorilor eficienței clinice
- Investigarea mecanismelor schimbării în psihoterapie/intervenții psihologice (engl. process and outcome psychotherapy research)
- Dezvoltare intervențiilor bazate pe dovezi științifice (engl. evidence-based) în anxietate, depresie, tulburări alimentare și obezitate, comportamente habituale (ex: fumat) sau adicții, in (a) spatiul clinic și (b) in mediul de munca
- Modificarea distorsiunilor cognitive implicite prin intervenții computerizate
- Efectul terapeutului (engl. therapist allegiance) in psihoterapie
Psihopatologie și optimizare
- Influența factorilor cognitivi și socio-emoționali în dezvoltarea, menținerea și prevenția comportamentului alimentar dezadaptativ în spectrul tulburărilor alimentare sau obezității.
- Factori validați științific de optimizare a stilului de viață prin nutriție și activitate fizică
- Predictori ai recăderilor în psihopatologie
- Mecanisme cognitive și de condiționare implicate în frică, anxietate și dezgust
- Predicția psihopatologiei prin comportamentul online (engl. social media) sau prin comportamentul in jocurile computerizate/ video games
- Răspunzi cognitiv-emoționale la stresori: Percepția stresului, reactivitatea la stres si revenirea din stres
- Sănătatea mintală în spațiul clinic, familial și la locul de muncă
- Factori transdiagnostici implicați in psihopatologie (ex: îngrijorarea, rușinea, dezgustul)
Științe cognitive clinice și economie comportamentală
- Rolul factorilor psihopatologici în comportamentele de cheltuire și economisire
- Psihopatologie și decizii morale
- Procese cognitive disfuncționale in psihopatologie: atenție, memorie, teoria mintii
- Reglarea cognitiv-emoțională și reziliența la stresori
Dr. Ioana Podina is a psychologist and associate professor at the Faculty of Psychology and Educational Sciences (FPSE), University of Bucharest (UB), and since 2018 she has acquired the right to be a doctoral supervisor. Dr. Podina is a psychotherapist, internationally certified from the Albert Ellis Institute (New York, USA) in cognitive-behavioral therapy and nationally certified from the Romanian Psychologists College. She is presently supervising the first Laboratory of Cognitive Clinical Sciences (FPSE, UB) (http://laboratorstiintecognitiveclinice.ro). Furthermore, she is the president of the research committee within the prestigious international association for therapy Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) and representative for Romania of the Society for Psychotherapy Research (SPR). Dr. Ioana Podina’s main areas of interest in research are in regard to the development of technology-based scientific psychotherapeutic interventions, and in this regard, as project director, she has developed the SIGMA software (PNII-RU-TE-2014-4-2481, “SIGMA: A mobile software, integrative, with therapeutic game elements for weight management in young adults”). Dr. Podina makes use in her research projects of meta-analytical methods, multilevel longitudinal models and ecological momentary assessments. She is the author of scientific articles and book chapters published in prestigious journals/publishing houses such as Wiley, Springer or Elsevier. She has repeatedly published in Clinical Psychology Review (IF: 9.57), one of the top journals in psychology and social sciences and the most prestigious journal of clinical psychology.

Research interests:
Psychotherapy and psychological interventions
- Development and optimization of eHealth interventions and identifying moderators of clinical efficiency
- Process and outcome psychotherapy research
- Development of evidence-based interventions in anxiety, depression, eating disorders and obesity, habitual behaviors (e.g. smoking) or addictions in (a) clinical environments and (b) work environments
- Modifying implied cognitive distortions with computerized interventions
- Therapist allegiance in psychotherapy
Psychopathology and optimization
- The influence of cognitive and socio-emotional factors in the development, maintenance and prevention of maladaptive eating behaviors in the eating disorders and obesity spectrum
- Validated scientific factors or optimization of life style through nutrition and physical activity
- Predictors of relapse in psychopathology
- Cognitive and conditioning mechanisms that are involved in fear, anxiety and disgust
- Prediction of psychopathology through social media behavior or video-games behavior
- Cognitive-emotional response to stressors: Perception of stress, reactivity to stress and rebound from stress
- Mental health in the clinical, family and work place environment
- Trans-diagnostic factors that are involved in psychopathology (e.g. worry, shame, disgust)
Clinical cognitive sciences and behavioral economy
- The role of psychopathologic factors in spending and saving money behaviors
- Psychopathology and moral decisions
- Dysfunctional cognitive processes in psychopathology: attention, memory, mind theory
- Cognitive-emotional regulation and resilience to stressors