Conf. Univ. Dr. Andrei Ion

Email: andrei.ion@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [ https://scholar.google.ro/citations?user=9ShSQOsAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Sunt conferențiar în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității din București. Interesele mele științifice gravitează în jurul psihologiei organizaționale, în special la rolul diferențelor individuale în context ocupațional. Principalele arii de cercetare pe care le urmez sunt: personalitatea și impactul său în context ocupațional, selecția personalului, echivalența măsurării psihometrice. Lucrările științifice publicate, precum și teza de doctorat au fost centrate pe domeniile menționate anterior. Sunt membru al Society for Industrial and Organizational Psychology (din 2015, membru în cadrul International Affairs Committee), al European Association of Psychological Assessment și al International Test Commission. Activitatea mea de cercetare a fost publicată în reviste precum: Journal of Personality Assessment, Journal of Career Assessment, Personality and Individual Differences sau International Journal of Selection and Assessment. Pe lângă activitatea academica, am lansat și coordonat activitatea grupului SHL în Romania, Serbia și Cehia.

Interese de cercetare:
- Variația intra-individuală a personalității și implicațiile sale în context ocupațional
- Analiza relației dinamice și reciproce dintre potrivirea-persoana organizatie și predictorii acesteia
- Bazele biologice ale personalității
- Emoțiile și reglarea acestora în context ocupațional
- Variația diferențelor individuale: contexte, culturi, sub-grupuri
- Validitatea metodelor de selecție: analiza celor mai recenți predictori
I am an associate professor in the Psychology Department of the University of Bucharest. My scientifically related interests gravitate around organizational psychology, especially in the role of individual differences in the occupational field. The main areas of research that I follow are: personality and its impact in the occupational field, personnel selection, psychometric measurement equivalence. Published scientific papers, as well as the PhD thesis have been in the aforementioned fields. I am a member of the Society for Industrial and Organizational Psychology (since 2015, member of the International Affairs Committee), of the European Association of Psychological Assessment and of the International Test Commission. My research activity has been published in magazines such as: Journal of Personality Assessment, Journal of Career Assessment, Personality and Individual Differences or International Journal of Selection and Assessment. Alongside the academical activity, I have also launched and supervised the activity of the SHL group in Romania, Serbia and Czech Republic.

Research interests:
- Intra-individual variation of personality and its implications in the occupational field
- Analysis of the dynamic and reciprocal relationship between person-organization fit and its predictors
- Biological bases of personality
- Emotions and their regulation in the occupational field
- Individual differences variation: context, cultures, sub-groups
- Selection methods validity: analysis of the most recent predictors