Prof. Univ. Dr. Doru-Vlad Popovici

Email: doru.popovici@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=OWuSZIgAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Prof. univ. dr. DORU VLAD POPOVICI este directorul Departamentului de Psihopedagogie Specială, directorul programului masteral Psihopedagogia Şcolii Incluzive, membru în Senatul Universităţii din Bucureşti, preşedintele Comisiei Naţionale Consultative pentru Educaţie Specială de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (din anul 2016), evaluator de programe desfăşurate de UNICEF, evaluator autorizat pentru activitatea ONG-urilor, membru în Colegiul de Redacţie al Revistei de Psihopedagogie şi membru în Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi psihopedagogie specială de la Colegiul Psihologilor din România (anterior membru în Colegiul Director al aceluiaşi colegiu). Domeniile dumnealui de interes sunt reprezentate de: educaţia integrată a elevilor cu CES (cerinţe educative speciale), incluziunea educaţională a supradotaţilor, terapia polihandicapului, terapia ocupaţională a persoanelor cu CES, dezvoltarea comunicării la copiii cu dizabilităţi şi strategii de comunicare augmentativă. A avut contribuţii semnificative (în calitate de director sau membru în echipă) în elaborarea şi derularea de programe de cooperare din domeniul psihopedagogie speciale interne şi internaţionale (programul Socrates-Comenius, programul FACES, proiecte POSDRU, programul Leonardo, proiectul NEWTON, proiectul Erasmus +, Proiectul TIMLOGORO etc.). A avut nenumărate participări la evenimente în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei speciale cu studii şi articole (membru în comitetul ştiinţific sau keynote speaker la o serie de conferinţe cu participare internaţională, expert invitat într-o serie de universităţi din Republica Moldova, Suedia, Carolina de Sud; din anul 2013 este membru ISAAC) și a publicat lucrări importante ce se raportează la ideile moderne din domeniu. Contribuţiile dumnealui s-au materializat şi în derularea de activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul special şi incluziv (fondator şi director a mai multor programe de formare continuă, organizate la nivel naţional sau în colaborare cu specialişti din Republica Moldova), în coordonarea de lucrări de licenţă şi dizertaţie, precum şi în evaluarea lucrărilor de doctorat în calitate de referent în Comisiile de doctorat la mai multe universităţi (Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş –Bolyai, Universitatea Pedagogică de Stat din Chişinău).

Interese de cercetare:
1. Caracteristici ale relatiei dintre performantele din domeniul limbajului si integrarea educationala si sociala a elevilor cu TSA;
2. Aspecte ale dezvoltarii comunicarii la prescolarii sau scolarii cu dizabilitati de intelect si cei tipici;
3. Caracteristici ale relatiei dintre tulburarile de psihomotricitate si performantele in activitatea grafica la scolarii mici cu dizabilitati mintale;
4. Trasaturi ale imaginii de sine la preadolescentii sau adolescentii cu diverse dizabilitati;
5. Tulburari ale afectivitatii la copiii cu diferite dizabilitati;
6. Trasaturi comparative ale comunicarii verbale si nonverbale la scolarul mic cu dizabilitati mintale si cu intelect normal;
7. Trasaturi ale tulburarilor de comportament la elevii cu dizabilitati mintale si influenta acestora asupra integrarii scolare si sociale;
8. Rolul comunicarii augmentative si alternative in integrarea scolara si sociala a elevilor cu dizabilitati severe si asociate.
Professor DORU VLAD POPOVICI is the director of the Special Education Department, director of Master’s degree program Psycho-pedagogy of the Inclusive School, member of the Bucharest University Senate, president of the National Consultative Commission for Special Education at the Ministry of Education and Research (since 2016), assessor for programs developed by UNICEF, authorized assessor for NGOs, member in the Editorial Board of the Psycho-pedagogical Review and member in Educational Psychology, school and vocational counseling and special education Commission (formerly member in Managing Board of the College of Psychologists in Romania). The areas of interest are represented by: integrated education of students with SEN (special education needs), educational inclusion of over gifted and talented students, multiple disabilities therapy, occupational therapy of students with SEN, developing communication skills in students with disabilities and augmented and alternative communication strategies. Had significant contributions (as director or team member) in elaborating and implementing cooperation programs in the special education field, in both Romania and abroad (Socrates-Comenius program, FACES program, POSDRU projects, LEONARDO program, NEWTON project, Erasmus + project, TIMLOGORO project etc.). He had countless participation in events in the psycho-pedagogy field, with studies and articles published in conference volumes (as a member of the Science Committee Board or keynote speaker in a plenary organized by several universities in the Republic of Moldova, Sweden, South Carolina; since 2013 until present is member of ISAAC) and has published several important works related to modern ideas in the field. His contributions also resulted in training teachers from special and inclusive education systems (expert in several continuous training programs, in Romania or in collaboration with specialists from Republic of Moldova), in coordinating graduation and master’s papers, as well as assessing Ph.D. papers as abstracter in the Ph.D. Commissions for more universities (Bucharest University, Babeș-Bolyai University, State Pedagogical University Chișinău).

Research interests:
- Characteristics of the relationship between language performance and educational/social integration of pupils with TSA
- Communication development aspects in preschoolers or mentally challenged schoolers and typical schoolers
- Characteristics of the relationship between psychomotricity disorders and performance in graphic activity in schoolers with mental disabilities
- Self-esteem traits in preadolescents or adolescents with various disabilities
- Affectivity disorders in children with disabilities
- Comparable traits of verbal and nonverbal communication in the schooler with mental disabilities and with normal intellect
- Behavioral disorders traits in schoolers with mental disabilities and their influence on school and social integration
- The role of augmentative and alternative communication in school/social integration of schoolers with severe and associate disabilities