Prof. Univ. Dr. Emilian Florin Verza

Email: florin.verza@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=plweS1kAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Este Decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației și membru al Departamentului de Psihopedagogie specială. A obținut diploma de licență in specializările psihologie-sociologie și asistență socială și a obținut titlul de doctor în psihologie. Prof. univ. dr. Florin Verza are competențe în domeniile: Psihologia vârstelor, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Asistenta sociala a persoanelor in dificultate, Ergoterapie, ludoterapie si artterapie, deficiențe asociate. Este coordonatorul programelor de formare profesională continuă care se adresează cadrelor didactice din învățământul special și integrat, care se ocupa cu educarea și recuperarea copiilor cu nevoi speciale (”Direcții moderne in Psihopedagogia speciala”) și al Programului de master „Terapia logopedica in procesele de comunicare” al Facultății de Psihologie si Științele Educației. S-a implicat în calitate de coordonator în mai multe proiecte dintre care amintim: LLP-LdV/PAR/2011/RO/124 cu titlul Comparing The Techniques Used In Special Needs Vocational Education And Supporting Their Social And Vocational Integration. Educatie de calitate pentru elevii cu nevoi speciale ID 14980, formare profesionala continua Comunicare augumentativa – proiect POSDRU. De asemenea, a participat in calitate de membru in echipa de cercetare in proiectul Horizon 2020 NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication) Nr. 688503, Call ID: ICT-20-2015”Technologies for better human learning and teaching” Prof. dr. Florin Emilian Verza are numeroase lucrări publicate cărți, capitole în cărți, articole prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale și volume de specialitate pe care le-a coordonat. În anul 2011 a obținut premiul Aademiei Oamenilor de Știință din România, iar în anul 2013 a obținut premiul Academiei Române.

Interese de cercetare:
- Psihopedagogia și psihototerapia dezvoltării persoanelor cu deficiențe asociate/polihandicap
- Educația integrată
- Ergoterapia, ludoterapia și artterapia în recuperarea persoanelor cu cerințe educative speciale.
- Psihologia dezvoltării umane.
- Modalități de intervenție în recuperarea persoanelor cu dizabilități.
- Problematica dezvoltării afective la pubertate și adolescență
He is Dean of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and he is a member of the Special-Needs Psycho-pedagogy department. He obtained his bachelor’s degree in Psychology-Sociology and Social Work and he obtained his PhD degree in Psychology. Prof. dr. Florin Verza has qualifications in the following areas: The psychology of the ages, The fundamentals of special-needs psycho-pedagogy, Social Work for people with needs, Ergotherapy, Ludo therapy and Art therapy, associated deficiencies. He is the coordinator of the continual professional training programs addressed to professors from special-needs and integrated education, which are dealing with the education and recovery of children with special needs (“Modern direction in Special-needs Psycho-pedagogy) and the Master’s Programme “Logopedic Therapy in the communication process” of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. He was also a coordinator in several projects of which we mention: LLP-LdV/PAR/2011/RO/124 with the title Comparing The Techniques Used In Special Needs Vocational Education And Supporting Their Social And Vocational Integration. Quality education for students with special needs ID 14980, the continual professional training Augmentative communication- POSDRU project. He also participated as a member in the research team in Horizon 2020 NEWTON project (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication) Nr. 688503, Call ID: ICT-20-2015”Technologies for better human learning and teaching”. Prof. Dr. Florin Emilian Verza has various published materials such as books, chapters in books, articles presented at national and international scientific meetings and specialized volumes which he coordinated. In 2011 he received the Academy of Romanian Scientists Award, and in 2013 he received the Romanian Academy Award.

Research interests:
- Developmental psycho-pedagogy and psychotherapy for people with associated deficiencies/polyhandicap
- Integrated education
- Ergotherapy, Ludo therapy and art therapy in recovery of people with special educational needs
- The development of human psychology
- Methods of intervention in the recovery of people with disabilities
- The issue of affective development in puberty and adolescence