Prof. Univ. Dr. Cătălina Ulrich Hygum

Email: catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.ro/citations?user=hKxadtUAAAAJ&hl=ro]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Cătălina ULRICH HYGUM este profesor univ. dr. la Departamentul de Știintele Educației, Universitatea București. Este titulara cursurilor Sociologia educaţiei, Educaţie civică și educație socială, Construirea şi conducerea echipelor, Învăţare colaborativă, Cercetare evaluativă. Domeniile de interes şi cercetare se focalizeză pe interacțiuni și relații în copilăria timpurie și în spaţiul şcolar, competențe necesare în secolul XXI, justiție socială și echitate în educaţie. A coordonat studii în domeniul educaţiei timpurii, grupurilor în situație de risc, formării profesorilor, educației pentru cetățenie democratică. Folosind cu precădere o metodologie calitativă de cercetare în cadrul unor proiecte internaţionale, a colaborat cu CEDEFOP, SLO, INTRAC, UNICEF, OSI, Banca Mondială, IOM, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO, OIM. În urma experienţei dobândite ca bursieră Fulbright la University of Illinois Urbana-Champaign (2011-2012), promovează învăţarea problematizată prin proiecte cu caracter interdisciplinar.

Interese de cercetare:
- Sociologia copilăriei. Analiza relaţiilor şi interacţiunilor adulţi-copii (prin abordări videografice, etnografice)
- Educație pentru cetățenie democratică. Participare civică online
- Competențe pentru secolul XXI și pedagogii inovatoare
- Perspective socio-culturale în educaţie şi formare
- Evaluarea programelor socio-educaţionale
Catalina Ulrich Hygum is a Professor at the Educational Sciences department, University of Bucharest. She teaches Sociology of education, Citizenship education, Building teams, Collaborative learning, Evaluative research. The areas of interest and research focus on of interactions and relationships in early education and school environment, social justice and equity in education, 21st century competencies. She coordinated studies in the field of early education, teacher training, at risk groups and citizenship education. Using mainly a qualitative research methodology in international projects, she has collaborated with CEDEFOP, SLO, INTRAC, UNICEF, OSI, The World Bank, IOM, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO, OIM. Due to the experience she gained as a Fulbright Fellow at the University of Illinois Urbana-Champaign (2011-2012), she promotes problematic learning through interdisciplinary projects.

Research interests:
- Childhood sociology; analysis of adult-child relationships and interactions (using videography, ethnography)
- Socio-cultural perspectives in education and training
- Competences for the 21st century and innovative pedagogies
- Education for democratic citizenship. Civic participation Online
- Evaluation of socio-educational programs