Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu

Email: anca.nedelcu@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=8arSld8AAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Prof. univ. dr. Anca Nedelcu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Științele Educației, titular al cursurilor de „Managementul instituţiilor de învăţământ”, „Educaţie interculturală” (nivel licență) şi „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educaţie Media” (nivel studii de master). Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale; face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”. Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şi diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, , Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

Interese de cercetare:
1. Reflexivitate și responsabilitate în educație/Profesorul ca practician reflexiv
2. Pedagogia diversității/calitate și echitate în educație
3. Pedagogia organizației educaționale/școala și actorii săi
4. Dimensiuni internaționale și locale în structurarea strategiilor și practicilor educaționale/ transfer, inovație, adaptare și influențe culturale
5. Starea de bine (well being) în școală
Prof. Dr. Anca Nedelcu is a faculty member at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, department of Educational Sciences. She is a tenured professor that holds the courses “Educational institutions management”, “Intercultural education” (bachelor’s level), “Intercultural negotiation and communication”, “The reflexive professor”, “Media education” (master’s level). She is vice-dean, responsible of quality management and international relations; she is part of the team that coordinates the master’s programme “Innovative learning strategies. Educational master.”. Her areas of professional and research interests fall on the concept of equity, diversity and reflexiveness in education, educational management and the influence of old and new media over education. She has finished specialty courses at the University of Amsterdam, Holland, she became an accredited trainer through the “Advanced Training of Trainers in Europe” programme from the European Board and the European Commission, educational consultant. She has coordinated numerous research-developmental projects, working alongside institutions such as: The World Bank, UNICEF, UNESCO, The Ministry of Education, Education Centre 2000+, National Roma Agency and so on.

Research interests:
- Reflexiveness and responsibility in education/The professor as a reflexive practician
- The pedagogy of diversity/Quality and equity in education
- The pedagogy of educational organizations/School and its members
- International and local dimensions in constructing educational/transfer strategies and practices, innovation, adaptation and cultural influences
- Well-being in school