Prof. Univ. Dr. Ion Negreţ

Email: ion.negret@fpse.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=xcGhuDcAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
Prof. dr. Ion Negreț-Dobridor s-a născut în 9 octombrie 1952 în satul Dobridor, județul Dolj. Este absolvent al Facultății de filosofie a Universității din București (1975). În 1980 a devenit doctor în științele educației cu teza Accelerarea instruirii pe care a realizat-o sub coordonarea prof. univ. dr. Stanciu Stoian, membru al Academiei Române. A devenit conferențiar și profesor titular al Facultății de Psihologie și Științele Educației în anul 1997. A îndeplinit diferite funcții de conducere în această instituție: director de colegiu, secretar științific, prodecan, director al școlii doctorale. A inițiat și realizat explorări științifice în mai multe domenii: psihologie genetică, teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia curriculumului, istoria gândirii pedagogice, designul instrucțional, și modelarea instruirii. În perioada 1985-1988, s-a făcut cunoscut cu o amplă cercetare experimentală desfășurată în școlile și liceele din Capitală, menită să verifice posibilitatea implementării unui model instrucțional original de tip mastery learning pentru determinarea eficacității generale a instruirii în învățământul românesc („reușita la învățătură a tuturor elevilor”). Aceasta se dorea a fi dovada modernă a posibilității de a realiza „visul lui Comenius” („arta de a-i învăța pe toți totul”). Rezultatele au fost descrise în lucrările Învățarea eficientă (realizată în colaborare cu Ioan Jinga) și Didactica nova sau Arta de a-i învăța pe toți (aproape) totul (2001). În 1994 a fost cooptat în programul de reformă a învățământului superior militar în vederea integrării armatei României în NATO. În ultimii ani, profesorul Ion Negreț-Dobridor s-a dedicat realizării unor sinteze și explorări teoretice ample: Teoria generală a curriculumului educațional (2008), Tratat de pedagogie universală (2014), Tratat de istoria educației și învățământului la români (2018). Deși s-a pensionat, profesorul Ion Negreț-Dobridor continuă activitatea în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației selectând și îndrumând an de an doctoranzi valoroși pe calea cercetării științifice.

Interese de cercetare:
1. Teoria generală a curriculumului
2. Psihologie genetică
3. Modele mastery learning
4. Doctrine pedagogice moderne
5. Design instrucțional
6. Pedagogie universală și pedagogia culturi
7. Filosofia educației
Prof. Dr. Ion Negreț-Dobridor was born on October 9th, 1952 in Dobridor village, Dolj county. He graduated from the Faculty of Philosophy, University of Bucharest (1975). In 1980 he became a doctor in educational science with his thesis Acceleration of training that he accomplished under the guidance of prof. dr. Stanciu Stoian, member of the Romanian Academy. He became an associate professor and then tenured professor at the Faculty of Psychology and Educational Sciences in 1997. He has held various management positions in this institution: college director, scientific secretary, vice-dean, director of the doctoral school. He initiated and conducted scientific explorations in several fields: genetic psychology, training theory and methodology, curriculum theory and methodology, history of pedagogical thinking, instructional design, and training modeling. During 1985-1988, he made a name for himself with an extensive experimental research carried out in the schools and high schools in Bucharest, meant to verify the possibility of implementing a mastery learning type instructional model to determine the general effectiveness of training in the Romanian education (\"the success in learning for all pupils\"). This was meant to be the modern proof of the possibility of realizing the \"dream of Comenius\" (\"the art of teaching everyone everything\"). The results have been described in the works Effective Learning (done in collaboration with Ioan Jinga) and Didactica nova or The Art of Teaching Everyone (almost) Everything (2001). In 1994 he was co-opted in the reform program of military higher education in order to integrate the Romanian army into NATO. In recent years, Professor Ion Negreț-Dobridor has devoted himself to carrying out extensive theoretical summaries and explorations: General theory of the educational curriculum (2008), Treaty of universal pedagogy (2014), Treaty of the history of education and The Education in Romanians (2018). Although he has retired, Professor Ion Negreț-Dobridor continues his work in the Doctoral School of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, selecting and guiding valuable PhD students on the path of scientific research year after year.

Research interests:
- General theory of the educational curriculum
- Genetics psychology
- Mastery learning models
- Doctrines of modern pedagogy
- Instructional design
- Universal pedagogy and the pedagogy of culture
- Educational philosophy