Prof. Univ. Dr. Marin Manolescu

Email: marin.manolescu@credis.unibuc.ro

Google Scholar Profile: [https://scholar.google.com/citations?user=GIYBg5EAAAAJ&hl=en]

Curriculum Vitae: [download]

DescriereDescription
MARIN MANOLESCU este profesor universitar emerit al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru Formarea Profesorilor şi conducător de doctorat în Ştiinţe ale Educaţiei. A parcurs toate treptele carierei didactice preuniversitare ( învățător, profesor) și universitare. A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar, la nivelul Ministerului Educaţiei; este coordonatorul programelor de masterat „Mentoratul în educaţie” şi „Educaţie presecundară”. A înfiinţat sau a participat la înfiinţarea ori consolidarea unor structuri/instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal. Domeniile sale de interes sunt: Teoria, metodologia şi practica evaluării, Teoria şi metodologia curriculumului, Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, Educaţia timpurie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Practica profesională şi pedagogică. La nivel de publicaţii se remarcă: Evaluarea în educaţie, meritocraţia şi mediocritatea (2019), Monografia învăţământului din satele Comunei Bobiceşti, judeţul Olt (2018), Referenţialul în evaluarea şcolară (2015), Perspective inovative ale evaluării. Evaluarea digitală (2016), Teoria şi metodologia evaluării (2010), Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie (2005), Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică (2006), Evaluarea şcolară – un contract pedagogic (2003), Teoria şi practica evaluării (coautor, 2005), Teoria şi metodologia curriculumului (coautor). Este autorul și coautorul unor studii și articole publicate în reviste și publicații științifice de specialitate în țară și străinătate. Este membru în colectivele redacționale ale unor reviste din domeniul educației și învățământului. Domeniile de competență științifică și didactică sunt: Evaluarea educațională.Teorie, practică; Curriculum pedagogic. Teorie și practică; Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice; Pedagogia competențelor. Învățământul centrat pe competențe; Practica pedagogică/ profesională; Pedagogia învățământului primar; Pedagogia învățământului preșcolar; Educația timpurie. Are o bogată experiență managerială, probată la nivelul instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar precum și la nivel central. A participat la diverse stagii de formare și perfecționare în tară și străinătate; participă la diverse proiecte și programe interne și internaționale : POS DRU, PHARE, Banca Mondială, ARACIS, UNICEF, MECTS, în calitate de expert sau evaluator. Este o prezență activă în procesul de restructurare a sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, îndeosebi a celor din îvățământul primar și preșcolar. În calitatea sa de conducător de doctorat a coordonat tezele unui număr considerabil de cadre didactice și specialiști în științele educației.

Interese de cercetare:
1. Evaluarea în educație
2. Teoria si metodologia curriculumului
3. Învățământ primar
4. Învățământ preșcolar
5. Educație timpurie
6. Formarea cadrelor didactice
7. Practica profesională.
MARIN MANOLESCU is an honored Universitary Professor of the University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Teacher Training Department and Educational Sciences leading PhD professor. In his pre-universitary carreer he has been both a Primary and a Secondary School Teacher, as well as a professor in his Universitary carreer. He had a Managerial position in the Universitary system as well as in the Pre-Universitary one and inside the Ministry of Education; he is the coordinator of such programmes as „ Educational Mentoring” and „ Presecondary Education”. He has founded or has taken part in the foundation and development of prestigious structures and institutions regarding initial and continuous training of Pre-Primary, Primary, Secondary and Highschool teachers. In terms of books and other remarcable publications, there are: Evaluation in Education, Meritocracy and Mediocrity(2019), Education’s monography in Bobicesti County villages, Olt district (2018), The evaluating activity between cognition and metacognition (2005), Primary and Pre-Primary Curricullum, Theory and practice(2006), Evaluation in schools- a pedagogical contract(2003), The theory and practice of Evaluation( co-author, 2005), The theory and methodology of curricullum (co-author). He is also the author and co-author of studies and articles published in specialized scientific magazines and publications, both national and international. He is a member of the boarding commitee of some magazines which reffer to the domain of education. The domains of scientific and didactic competency are: Evaluation in education, Theory and practice, Pedagogic Curricullum, Theory and practice, The initial and continuous Training of teachers, The pedagogy of competencies, The education system focused on competencies, Pedagogical and professional practice, Pedagogy in Primary School, Pedagogy in Pre-Primary school, Early education. He has a vast managerial experience, in Pre-Universitary and Superior Education system, as well as governmental. He has participated in different stages of training and developing both nationally and abroad, he takes part in different projects and programmes, internal and international: POS DRU, PHARE, World Bank, ARACIS, UNICEF, MECTS, as expert or evaluator. He is actively present in the process of restructuring the sistem of initial and continuous training of teachers from primary and pre-primary schools, as well as Pre-Universitary sistem. As a PhD leading professor, he has coordinated the thesis of a considerabil number of teachers and specialists in the domain of education.

Research interests:
- Evaluation in education
- Curriculum methodology and theory
- Primary education
- Pre-primary education
- Early education
- Training of teaching staff
- Professional practice